مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی

05138803540


درباره هیات ورزشهای دانشگاهی خراسان رضوی

تاریخچه

اعضاء هیات رئیسه

دکتر مهتاب معظمی رئیس هیات
دکتر رضا متجدد نایب رئیس
علی احمدیان یزدی دبیر
دکتر محمدعلی سردار عضو
دکتر حمیدرضا آذرباد عضو
زهرا اکبری عضو
براتعلی ولی زاده مسئول امور مالی

اهداف و ماموریتها